Hợp đồng vô hiệu do người xác lập không nhận thức và làm chủ được hành vi của mình. (Điều 128 Bộ luật dân sự 2015)

Back to top button